Pladsregler

 

Vestfyns Modelflyveklub`s Ordensregler

Parkering:

Parkering af biler må kun foretages på parkerings området. Motorcykler, knallerter og cykler parkeres hensigtsmæssigt således at disse ikke generer den øvrige færdsel .

Færdsel:

Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse er al kørsel på flyvepladsen forbudt. Unødig færdsel uden for flyvepladsens område er forbudt. I tilfælde af udelanding skal hjemhentning foregå under iagttagelse af størst mulig hensyntagen til afgrøder mv. ( følg så vidt muligt sprøjtespor). Evt. erstatningskrav fra tredjemand i forbindelse med styrt og/eller hjem hentning efter udelanding er klubben uvedkommende, dog er det magtpåliggende at understrege fra vestfyns modelflyveklubs side, at disse ting skal bringes i orden af hensyn til klubbens omdømme.

Skader på tredjemands ejendom:

Såfremt man forvolder skade på tredjemands ejendom og eller person skal man, uanset om tingene  afregnes kontant på stedet eller forsikringen anvendes, altid orientere formanden eller næstformanden  så hurtigt som muligt efter episoden.

Orden:

Det er ethvert medlems pligt at rydde op efter sig selv på pladsen og i klubhuset. Affald af enhver art skal medtages når pladsen forlades (eller lægges i de dertil indrettede affaldsbeholdere). Der er opstillet separate affaldsbeholdere. Én til engangsflasker/glas, én til engangsdåser (alu-dåser) og én  til andet affald ( papir, plast mv.) Lad være med at blande det sammen

Ophold på pladsen:

Tilskuere og gæster skal opholde sig bag sikkerhedslinien såfremt de ikke har en funktion der nødvendiggør at de befinder sig på flyvefeltet. Mindre børn skal være under opsyn af voksne og færdes på disses ansvar.

Hunde skal holdes i snor og deres evt. efterladenskaber bedes venligst men bestemt fjernes.

Pilotfelt og flyparkering:

Piloter skal altid, når de flyver, stå i pilotfeltet, i taleafstand fra den nærmeste med-pilot. Dette for at nødvendige beskeder, især af sikkerhedsmæssig karakter, kan formidles videre.

Ethvert unødvendigt ophold på banen skal undgås. nødvendigt ophold på banen f.eks. i forbindelse med start eller hjemhentning af fly skal der gives besked til de andre piloter i pilotfeltet.

I egen interesse bør man vente med at forlade feltet indtil der er givet positiv tilbagemelding på at dette er hørt. Flyvende piloter trækker deres fly væk fra pladsen sålænge der er folk på banen.

 Parkering af fly og grej skal foretages på bag siden af sikkerhedslinien, ikke nærmere end 3 mtr. fra pilotfeltet.

 

Ordensregler for FPV-race.

1. Piloterne er placeret bag sikkerhedsnet ved flyvning.

2. Piloterne skal sikre sig at de ikke forstyrrer med-piloters frekvens.

3. Der skal være "spotter" til opsyn.

4. Alle piloter lander hvis der skal folk på banen. 

5. Klubbens generelle ordensregler skal kendes.

 

Flyvning med multi-rotor.

1. Opstart af multirotor må ikke foretages tættere end 15 meter fra med-piloter i pilotfeltet.

2. Flyvning med multirotor skal i højder under 15 meter ikke komme over en vinkel af 45 grader, målt fra pilotfeltet i alle retninger.

3. Klubbens generelle ordensregler skal kendes.

 

FPV-flyvning.

1. Der flyves med "spotter" og man skal være i kontakt med piloter i pilotfeltet.

2. Piloterne skal sikre sig at de ikke forstyrrer med-piloters frekvens. 

3. Klubbens generelle ordensregler skal kendes.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.