Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Silkeborg Modelfly

(Revideret pr. 4 juni 2017)

 § l : Navn og formål.

Foreningens navn er Silkeborg Modelfly og har hjemsted i Silkeborg Kommune.
Formålet med Foreningen er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med radiostyrede modelfly, samt at drive en egnet flyveplads dertil.
Foreningen er tilsluttet Modelflyvning Danmark(MDK).

§ 2 : Medlemmer.

Som medlem af foreningen kan optages enhver RC-modelflyver. Medlemmerne har adgang til foreningens flyveplads, møder og arrangementer.
Foreningens medlemmer kan flyve med foreningens skolefly uden betaling, forudsat at dette foregår under vejledning af en instruktør.
Medlemmerne får tilsendt foreningens informationer.
Det indebærer som pilot at du skal have en gyldig ansvarsforsikring, som dækker skader forvoldt med modelfly. Det kan være ved medlemskab af Modelflyvning Danmark.
Medlemskab af foreningen kan ophæves ved udmeldelse eller kontingentrestance over 2 måneder.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis foreningens og MfD´s regler ikke overholdes.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser over for foreningen, ud over kontingentet.
Medlemmerne medvirker til almindeligt vedligehold af flyvepladsen. (turnusordning for græsslåning etc.)
Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens evt. formue, eller udbytte af nogen art.
En udelukkelse kan ankes til bestyrelsen som l instans, og som 2 instans ved en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.

 § 3 : Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for l år ad gangen.
Kontingentet betales helårsvis forud. Opkrævning finder sted i Januar og betaling skal ske senest den 28. februar.
Pr. 1. 1. 2017 er kontingentet følgende:
Årskontingent for seniormedlem: kr. 450,00
Årskontingent for juniormedlem: kr. 200,00
Årskontingent for passivt medlem: kr. 100,00
Ved indmeldelse efter l september betales kun halvt kontingent.
Overgang fra juniormedlem til seniormedlem sker ved det fyldte 18. år. 

§ 4 : Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i slutningen af februar, eller begyndelsen af marts, og der indkaldes skriftligt eller på E-mail med mindst 14 dages varsel. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. februar, således at disse kan optages i dagsordnen.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændringer i foreningens vedtægter, eller ophævelse af disse, mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødte. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Passive medlemmer har ingen stemmeret.
Skriftlig afstemning kan foretages, efter ønske herom, ved henvendelse til dirigenten af forsamlingen.
Der føres protokol af generalforsamlingens beslutninger. Ved ordinær generalforsamling gælder følgende ramme for dagsorden:
1 : Valg af dirigent.
2 : Godkendelse af beretning.
3 : Godkendelse af regnskab.
4 : Behandling af forslag.
5 : Behandling af budget, samt fastlæggelse af kontingent.
6 : Valg af bestyrelse. I ulige år vælges 3, i lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
7 : Valg af bestyrelsessuppleant.
8 : I ulige år vælges revisor og revisorsuppleant.
9 : Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller l/3 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Forslagsstillerne har mødepligt til den ekstraordinære generalforsamling. 

§ 5 : Bestyrelsen.

Foreningen ledes i det daglige af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som konstituerer sig som: formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen beslutter hvem der skal være sikkerhedsansvarlig og støjkontrollant.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
I forlængelse af årlig generalforsamling afholdes bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig, således at dette kan indeholdes i referat af generalforsamling.
Til kontrol af foreningens økonomiske dispositioner vælges endvidere en revisor og en revisorsuppleant.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning dog hele bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelser i bestyrelsen kræver almindeligt stemmeflertal. Der føres protokol af bestyrelsens beslutninger, protokollen underskrives af bestyrelsen efter hvert møde.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

§ 6 : Opløsning.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Ved opløsning anvendes foreningens aktiver til rømning af lejede arealer til flyveplads. Et eventuelt overskud herefter tilfalder velgørende formål i Silkeborg Kommune.