Flyve-, ordens- og sikkerhedsreglement

Flyvetidspunkter

Pladsen må benyttes til flyvning med forbrændingsmotordrevne modelfly på følgende tidspunkter:

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,fredag og lørdag kl. 9.00 - 21.00

Søndag kl. 10.00 - 18.00

Helligdage kl. 10.00 - 18.00

Ovenstående tidspunkter skal nøje overholdes.

Støjsvage modelfly (mindre el-drevne samt svævefly) er ikke omfattet af ovenstående tidsbegrænsning.

Flyvepladslogbog

Alle medlemmer har pligt til at indføre tidspunkt for flyvestart og flyveafslutning i pladslogbogen.

Det medlem, der sidst forlader pladsen, skal kontrollere, at pladslogbogen er ajourført.

Parkering

Biler, motorcykler, knallerter, cykler og lign. må kun parkeres på parkeringsområdet, se kort.

Færdsel

Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse er al kørsel på flyvepladsen forbudt. Unødig færdsel udenfor flyvepladsens område er forbudt.

I tilfælde af udelanding skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst muligt hensyn til afgrøder og lign. Evt. erstatningskrav fra naboer i forbindelse med hjemhentning efter udelanding er klubben uvedkommende.

BEMÆRK at hjemhentning på det skraverede område kun må ske efter aftale med lodsejeren. 

Pladsorden

Det er ethvert medlems pligt at sørge for orden på plads og i skur. Affald af enhver art skal enten nedlægges i den dertil bestemte affaldsbeholder eller medtages, når pladsen forlades.

Ophold

Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af bestyrelsen eller en klubinstruktør anvist sted. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal holdes i snor.

Flyparkeringsområde og pilotstandplads

Flyparkeringsområde og pilotstandplads skal altid være umiddelbart foran evt. tilskuerafspærring. Ethvert unødigt ophold på startbanen skal undgås. Før nødvendigt ophold på startbanen, f.eks. i forbindelse med start og hjemhentning af fly, skal der gives besked til piloter med fly i luften, og det skal sikres, at der ikke er startende eller landende fly på banen.

Piloter skal under landing have flyet foran sig og tilskuere bag sig. Denne placering skal indtages snarest efter starten. Er der flere modeller i luften, skal piloterne stå på linje med ryggen mod flyparkeringsområde og evt. tilskuere.

Radiosikkerhed

Der må kun benyttes godkendt radioudstyr. Nyt udstyr skal være forsynet med CE mærke, som betyder at producenten af udstyret overholder de gældende normer for det pågældende udstyr. Såfremt der er mere end en 35MHz sender på pladsen, skal frekvenskontroltavlen benyttes. Der er strengt forbudt at tænde for en 35MHz sender, der ikke er forsynet med frekvensklemme. Efter endt flyvning skal senderen slukkes og antennen skydes sammen eller afmonteres. I forbindelse med kontrol af senderrækkevidde skal senderen forblive på pladsen, mens modellen med modtager bæres ud på afstand.

Tændes en sender uden at være forsynet med frekvensklemme, vil det blive betragtet som en grov regelovertrædelse, som i gentagelsestilfælde kan føre til eksklusion af klubben. Frekvensklemmen skal sættes tilbage på tavlen efter end flyvning.

Støjregler

Alle forbrændingsmotorer skal være forsynet med effektiv støjdæmpning. Det maksimale støjniveau er 94 dB(a), dette gælder dog ikke for gas turbinemotorer (se nedenfor). Målingen foretages på flg. måde: Når modellens motor går med max. omdrejninger, måles der i højde med motor, på motorens udstødningsside i 3 meters afstand. Ender udstødningen nede i græsset, så kan modellen forlanges løftet.

Støjmåling og godkendelse må kun foretages af et bestyrelsesmedlem, eller én af klubbens godkendte instruktører.

For modeller med gasturbinemotorer gælder følgende støjregler: Støjtest og godkendelse af gasturbine drevne modeller foretages under prøveflyvning med den givne model. To medlemmer af bestyrelsen foretager en bedømmelse af støjen i 300 meters afstand. Denne bedømmelse afgør, om den givne model må flyve fra pladsen.

Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer skønner, at en model under flyvning, støjer for meget, kan de forbyde videre flyvning med modellen, indtil støjgenerne er blevet reduceret til et acceptabelt niveau.

Klubbens bestyrelse udpeger et eller flere medlemmer, der har ansvar for støjmåling på flyvepladsen

Tilkørsel af motorer må kun finde sted på det anviste område og ikke på standpladsen.

Flyveregler

Al flyvning skal foregå under nøje iagttagelse af Modelflyvning Danmarks sikkerhedsbestemmelser og Luftfartslovens regler. Flyvning med stormodeller skal foregå under iagttagelse af de til enhver tid gældende stormodelregler. Ethvert klubmedlem har ret og pligt til at påtale forsætlig eller uforsætlig uansvarlig flyvning, evt. foretage indberetning til bestyrelsen. Gentagne tilfælde af uansvarlig flyvning kan føre til eksklusion af klubben.

Flyvning over tilskuerområde, flyparkering, pilot- standplads samt parkeringsområde og tilkørselsveje er strengt forbudt.

Flyvning uden for det til pladsen knyttede luftrum er ikke tilladt. Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol, tilskuere og lign. Det er strengt forbudt at starte og lande i retning mod tilskuerområde, flyparkeringsområde og pilotstandplads. Ved start skal piloter med fly i luften gøres opmærksom på, at der startes.

Start "ud af boksen" er strengt forbudt.

Taxi-kørsel ind i flyparkeringsområdet er ikke tilladt.

I tilfælde af nødlanding skal piloten ved højt råb gøre andre piloter opmærksom på situationen, således at passende forholdsregler kan tages.

Begyndere må kun flyve under opsyn af en pilot med certifikat. Begynderstatus opretholdes indtil certifikat er erhvervet.

Gæstepiloter må ikke benytte radioanlæg eller foretage flyvning, før et bestyrelsesmedlem eller en klubinstruktør har givet sin tilladelse. Gæstepiloter skal være medlemmer af Modelflyvning Danmark og besidde det relevante certifikat til deres fly ligesom deres fly skal opfylde klubbens bestemmelser m.h.t. radioudstyr, støj og lign. Udenlandske gæstepiloter skal være tilknyttet en national modelflyveorganisation og være i besiddelse af en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring forsynet med udlandspåtegning.

En pilot, som overlader en anden pilot at flyve sin model, kan ikke kræve denne anden pilot til ansvar såfremt der sker skade på modellen som følge af uheld.

Ved afholdelse af konkurrencer, stævner og lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde. Flyvelederens instrukser skal ubetinget følges.

Såfremt der på pladsen er flere piloter som benytter samme radiofrekvens, skal frekvensen deles ligeligt. En frekvens bør så vidt muligt ikke beslaglægges i mere end ca. 20 min. ad gangen.

Revision A2, Opdateret den 20 marts 2016