Vedtægter

Vedtægter for Ringkøbing Modelflyveklub

 

§ 1 Klubbens navn er Ringkøbing Modelflyveklub.
       Klubben er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.


§ 2 Klubbens formål er at fremme og dyrke alle former for modelflyvning.

§ 3 Klubben er medlem af Model flyvning Danmark.

§ 4 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
      Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med        følgende dagsorden:
 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden

 4. Det reviderede regnskab v/ kassereren

 5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

  1. Formand - alle lige år

  2. Næstformand - alle ulige år.

  3. Kasserer - alle lige år.

  4. 1 bestyrelsesmedlem - alle ulige år

  5. 1 bestyrelsesmedlem - alle lige år

 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 7. Behandling af indkomne forslag.

 8. Eventuelt


§ 5 Ordinær generalforsamling indvarsles ved formanden med mindst 14 dages varsel via Email til  hvert enkelt medlem, ligesom det annonceres på klubbens hjemmeside.
Beslutningen på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflertal, dog kræver    vedtægtsændringer mindst at 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for.

Alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret. Passive medlemmer som har betalt kontingent og æresmedlemmer, har ingen stemmeret.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det eller hvis ønske  herom fremsættes skriftlig af mindst 1/3 af klubbens medlemmer. Ved skriftlig forstås e-mail eller almindelig post.

§ 7 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som  er gældende for den ordinære generalforsamling.

§ 8 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære og / eller ekstraordinære generalforsamling skal  indsendes senest 7 dage før tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.


§ 9 Den daglige ledelse af klubben varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan  ikke   være næstformand. Hvis formanden forlader posten i utide overdrages formandsposten  automatisk til næsteformanden til udløbet af formandsperioden.

§ 10 Alle der har interesse for modelflyvning og tilslutter sig klubbens formål kan blive medlem.  Kontingentet for seniorer, familiekontingent, juniorer og passive medlemmer fastsættes for et år ad  gangen på generalforsamlingen.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr, som er ¼ af kontingentet.
Der opkræves et årligt kontingent (senior)

Juniorer (15 -18 år)betaler halvt kontingent. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr for juniorer.

Et familiekontingent er et senior kontingent + ¼ kontingent (deleligt med 50)

Passive medlemmer betaler halvt kontingent og må kun benytte jordnære faciliteter.

§ 11 Formanden og kassereren eller næstformanden og kassereren, har tegningsret på klubbens  vegne.

§ 12 Formanden eller i dennes fravær, næstformanden, er bemyndiget til at handle på klubbens vegne i  sager, der ikke tåler udsættelse. Bestyrelsen skal orienteres hurtigst muligt eller ved  førstkommende møde.
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 13 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kontingent opkræves umiddelbart efter den ordinære  generalforsamling har fundet sted.


§ 14 Klubbens kasserer fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab.
 Klubbens bestyrelse kan til enhver tid kræve at få regnskab, bilag og kassebeholdningen forevist.

§ 15 Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.
         Et medlemskab er ikke gyldig, før der er betalt kontingent.

§ 16 Informationer fra bestyrelsen til medlemmerne af klubben vil primært foregå via e-mail. Dette  inkluderer indkaldelser til generalforsamling og lignende. Det vil være muligt at få informationer  med almindelig post, dette kræver at kasserer er gjort opmærksom på ønsket herom.

§ 17 Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med  mindst 1 måneds mellemrum.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26/6-2014 og på den ekstraordinær generalforsamling samme dag.

 

 

Benny Andersen                        Keld Henningsen                        Henry Ol. Pedersen

formand                                       næstformand                           kasserer

 

 

Juhl Thomassen                                                                          John G. Christensen

bestyrelsesmedlem                                                                    bestyrelsesmedlem.