Pladsregler Flyveplads 65A No og flyveplads 65B Hejring

 

Flyve-, ordens- og sikkerhedsreglement for Ringkøbing Modelflyveklubbens flyveplads i No  - Plads 65A

Enhver, der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler.

 

FIyvetidspunkter

Pladsen må benyttes til flyvning med forbrændingsmotordrevne modelfly max 4 dage om ugen i tidsrummet

fra kl. 0900 - 2130.

Flyvetiden er lørdag begrænset til tiden fra kl. 0900-1800.

Ovenstående tidspunkter skal nøje overholdes.

 

El-fly og svævefly er ikke omfattet af ovenstående tidsbegrænsning.

 

Flyvepladslogbog

Alle medlemmer har pligt til at indføre tidspunkt for flyvestart og flyveafslutning i pladslogbogen.

Det medlem, der sidst forlader pladsen, skal kontrollere, at pladslogbogen er ajourført.

  

Parkering og færdsel

Biler, motorcykler, knallerter, cykler og lign. må kun parkeres på de anviste pladser.

 

Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse bør kørsel på banen ikke finde sted.

I tilfælde af udelanding skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst mulige hensyn til afgrøder og lign.

 

 Pladsorden

Alle medlemmer har ansvaret for at der er orden på pladsen.

Affald af enhver art skal enten nedlægges i de dertil bestemte affaldsbeholdere eller medtages, når pladsen forlades.

 

Ophold

Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af bestyrelsen eller en klubinstruktør anvist sted. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal holdes i snor.

Ethvert unødigt ophold på startbanen skal undgås. Før nødvendigt ophold på startbanen, f.eks. i forbindelse med start og hjemhentning af fly, skal der gives besked til piloter med fly i luften, og det skal sikres, at der ikke er startende eller landende fly på banen.

 

  

Radiosikkerhed

.        Der må kun benyttes CE godkendt radioudstyr på 35MHz eller 2.4GHzer.

       Sendere skal være forsynet med CE typegodkendelsesmærkat.

.      Alle sendere skal være forsynet med korrekt frekvensflag/klemme

.      Såfremt der er mere end en sender på pladsen, skal frekvens-    kontroltavlen benyttes.

.      Efter endt flyvning skal senderen slukkes.

.      I forbindelse med kontrol af senderrækkevidde skal senderen forblive på pladsen, mens modellen

 Med modtager bæres ud på afstand.

.     Frekvensklemmen skal sættes tilbage på tavlen inden flyvepladsen forlades.

 

 

 

Støjregler

.       Alle forbrændingsmotorer skal være forsynet med en effektiv støjdæmper.

.     En models maksimale støjudstråling må ikke overstige 94 dB(A), nårflyet står på jorden med motoren på fulde

omdrejninger, og der måles vinkelret ud fra motoren på en afstand af 3 meter.

.    Der må højst være fire forbrændingsmotordrevne fly i luften ad gangen.

·     Klubbens bestyrelse udpeger et eller flere medlemmer, der har ansvar for støjmåling på flyvepladsen.

·     Alle fly med forbrændingsmotor skal før første flyvning støjtestes. Fly der ikke overholder gældende støjregler får flyveforbud indtil det dokumenteres, at flyet overholder gældende regler.

.     Klubbens støjkontrollant kan til enhver tid forlange kontrolmåling af en model og kan nedlægge

startforbud, hvis målingen viser en støjudstråling ud over det tilladte.

 

 

 

Flyveregler

.       Al flyvning skal foregå under nøje iagttagelse af RC-unionens sikkerhedsbestemmelser og Luftfartslovens regler.

 

·       Der må kun flyves i den til pladsen markerede flyvezone - markeret på kort som grønt felt. Ved start og landing kan det på kortet markerede gule felt benyttes. Det er ikke tilladt at flyve ind i det på kortet markerede røde felt.

 

·   Flyvning uden for det til pladsen knyttede luftrum er ikke tilladt.

 

.     Flyvning over tilskuerområde, flyparkering samt parkeringsområde er ikke tilladt.

 

.     Ethvert klubmedlem har ret og pligt til at påtale forsætlig, uansvarlig flyvning, evt. foretage indberetning til bestyrelsen. Gentagne tilfælde af uansvarlig flyvning kan føre til eksklusion af klubben.

 

.     Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol, tilskuere og lign. Det er strengt forbudt at starte og

Lande mod tilskuerområde og flyparkeringsområde. Ved start skal modellen placeres for enden af startbanen og piloter med fly i luften skal gøres opmærksom på, at der startes.

 

.     Start "ud af boksen" er strengt forbudt.

 

.     I tilfælde af nødlanding skal piloten ved højt råb gøre andre piloter opmærksom på situationen, således at passende forholdsregler kan tages.

 

.     Begyndere må kun flyve under opsyn af en pilot med A-certifikat. Begynderstatus opretholdes indtil A-certifikat er erhvervet.

 

.     Gæstepiloter må ikke benytte radioanlæg eller foretage flyvning, før et bestyrelsesmedlem eller en klubinstruktør har givet sin tilladelse. Gæstepiloter skal være medlemmer af RC-unionen og besidde A-, S- eller H-certifikat ligesom deres fly skal opfylde klubbens bestemmelser m.h.t. radioudstyr, støj og lign. Udenlandske gæstepiloter skal være tilknyttet en national modelflyveorganisation og være i besiddelse af en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring forsynet med udlandspåtegning.

 

.     Ved afholdelse af konkurrencer, stævner og lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde. Flyvelederens instrukser skal ubetinget følges.

 

.     Såfremt der på pladsen er flere piloter som benytter samme radiofrekvens, skal frekvensen deles ligeligt. En frekvens bør så vidt muligt ikke beslaglægges i mere end ca. 20 min. ad gangen.

 

.         

.   Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så ringe ulempe som muligt.

 

.     I tilfælde af overflyvning af "full size" fly i lav højde skal modelfly altid vige og om nødvendigt straks lande, så der ikke opstår faresituationer.

 

 

 

  

 

Flyve-, ordens- og sikkerhedsreglement for Ringkøbing Modelflyveklubbens flyveplads i Hejring -   Plads 65B

Østergårdvej 3, Hejring 9500 Hobro

 

Enhver, der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler.

   

 

FIyvetidspunkter

Pladsen må benyttes til flyvning med forbrændingsmotordrevne modelfly alle dage i tiden fra kl. 0900 til kl. 2130

Ovenstående tidspunkter skal nøje overholdes.

 

El-fly og svævefly er ikke omfattet af ovenstående tidsbegrænsning.

 

 

Parkering og færdsel

Biler, motorcykler, knallerter, cykler og lign. må kun parkeres på de anviste pladser.

 

Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse bør kørsel på banen ikke finde sted.

I tilfælde af udelanding skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst mulige hensyn til afgrøder og lign.

 

 

Pladsorden

Alle medlemmer har ansvaret for at der er orden på pladsen.

Affald af enhver art skal enten nedlægges i de dertil bestemte affaldsbeholdere eller medtages, når pladsen forlades.

 

 

Ophold

Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af bestyrelsen eller en klubinstruktør anvist sted. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal holdes i snor.

Ethvert unødigt ophold på startbanen skal undgås. Før nødvendigt ophold på startbanen, f.eks. i forbindelse med start og hjemhentning af fly, skal der gives besked til piloter med fly i luften, og det skal sikres, at der ikke er startende eller landende fly på banen.

 

 

 

Radiosikkerhed

.      Der må kun benyttes CE godkendt radioudstyr på 35MHz eller 2.4GHzer.      Sendere skal være forsynet med

 CE typegodkendelsesmærkat.

.       Alle sendere skal være forsynet med korrekt frekvensflag/klemme

.       Såfremt der er mere end en sender på pladsen, skal frekvenskontroltavlen benyttes.

.       Efter endt flyvning skal senderen slukkes.

.       I forbindelse med kontrol af senderrækkevidde skal senderen forblive på pladsen, mens modellen

med modtager bæres ud på afstand.

 

 

 

Støjregler

.      Alle forbrændingsmotorer skal være forsynet med en effektiv støjdæmper.

.      En models maksimale støjudstråling må ikke overstige 94 dB(A), nårflyet står på jorden med motoren på fulde

omdrejninger, og der måles vinkelret ud fra motoren på en afstand af  3 meter.

.      Der må højst være fire forbrændingsmotordrevne fly i luften ad gangen.

·      Klubbens bestyrelse udpeger et eller flere medlemmer, der har ansvar for støjmåling på flyvepladsen.

·      Alle fly med forbrændingsmotor skal før første flyvning støjtestes. Fly der ikke overholder gældende støjregler får flyveforbud indtil det dokumenteres, at flyet overholder gældende regler.

.     K lubbens støjkontrollant kan til enhver tid forlange kontrolmåling af en model og kan nedlægge

startforbud, hvis målingen viser en støjudstråling ud over det tilladte.

 

 

 

 

Flyveregler

.      Al flyvning skal foregå under nøje iagttagelse af RC-unionens sikkerhedsbestemmelser og Luftfartslovens regler.

 

·      Der må kun flyves i den til pladsen markerede flyvezone - markeret på kort som grønt felt. Ved start og landing kan det på kortet markerede gule felt benyttes. Det er ikke tilladt at flyve ind i det på kortet markerede røde felt.

·     Flyvning uden for det til pladsen knyttede luftrum er ikke tilladt.

 

.      Flyvning over tilskuerområde, flyparkering samt parkeringsområde er ikke tilladt.

 

.      Ethvert klubmedlem har ret og pligt til at påtale forsætlig, uansvarlig flyvning, evt. foretage indberetning til bestyrelsen. Gentagne tilfælde af uansvarlig flyvning kan føre til eksklusion af klubben.

 

.     Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol, tilskuere og lign. Det er strengt forbudt at starte og

lande mod tilskuerområde og flyparkeringsområde. Ved start skal modellen placeres for enden af startbanen og piloter med fly i luften skal gøres opmærksom på, at der startes.

 

.      Start "ud af boksen" er strengt forbudt.

 

.      I tilfælde af nødlanding skal piloten ved højt råb gøre andre piloter opmærksom på situationen, således at passende forholdsregler kan tages.

 

.      Begyndere må kun flyve under opsyn af en pilot med A-certifikat. Begynderstatus opretholdes indtil A-certifikat er erhvervet.

 

.      Gæstepiloter må ikke benytte radioanlæg eller foretage flyvning, før et bestyrelsesmedlem eller en klubinstruktør har givet sin tilladelse. Gæstepiloter skal være medlemmer af RC-unionen og besidde A-,S- eller H-certifikat ligesom deres fly skal opfylde klubbens bestemmelser m.h.t. radioudstyr, støj og lign. Udenlandske gæstepiloter skal være tilknyttet en national modelflyveorganisation og være i besiddelse af en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring forsynet med udlandspåtegning.

 

.      Ved afholdelse af konkurrencer, stævner og lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde. Flyvelederens instrukser skal ubetinget følges.

 

.      Såfremt der på pladsen er flere piloter som benytter samme radiofrekvens, skal frekvensen deles ligeligt. En frekvens bør så vidt muligt ikke beslaglægges i mere end ca. 20 min. ad gangen.

 

·       Flyvningen skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så ringe ulempe som muligt.

 

.         I tilfælde af overflyvning af "full size" fly i lav højde skal modelfly altid vige og om nødvendigt straks lande, så der ikke opstår faresituationer.