Vedtægter

Vedtægter

Nakskov modelhelikopter klub


 
§ 1 Navn og Hjemsted 
Klubbens navn er Nakskov modelhelikopter klub. Dens hjemsted er Nakskov, postadressen er, den til enhver tid værende formands adresse.
 
§ 2 Formål 
I kammeratskab at dyrke RC-Fly og RC-modelhelikopter flyvningens sport og fremme interessen for modelflyvning.
 
§ 3 Medlemmer 
Optagelse af nye medlemmer kan kun ske efter henvendelse til et bestyrelsesmedlem, og indbetaling af et indmeldelsesgebyr + kontingent. Udmeldelse af klubben sker automatisk såfremt kontingent ikke betales senest 30 dage efter generalforsamlingen. Klubbens medlemmer skal være medlem af RC-unionen, hvilket på forlangende skal kunne bevises overfor bestyrelsen. Klubbens medlemmer skal være indforstået med overholdelse af klubbens og "Modelflyvning Danmarks" love.
 
§ 4 Økonomi 
Regnskabsåret følger 'kalenderåret'. Udgifterne i løbet af et regnskabsår til drift af klubbens flyveplads, herunder til nødvendige anskaffelser samt administration, deles ligeligt af klubbens medlemmer. På den ordinære generalforsamling forelægger bestyrelsen et så realistisk budget som muligt. På grundlag af dette og det konstaterede medlemstal fastsættes årets kontingent. Anskaffelser og større ekstraordinære udgifter kan kun besluttes på en generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan træffe beslutning om indbetaling af yderligere bidrag til klubbens drift i regnskabsårets løb. Årsregnskabet, der skal være underskrevet af kasseren og af den af generalforsamlingen valgte revisor, fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Klubbens midler, med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.
 
§ 5 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes til generalforsamling med 2 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling skal som minimum behandle følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent og referent.
 • 2. Formandens beretning.
 • 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 • 4. Behandling af indkomne forslag.
 • 5. Valg af formand for 2 år (lige årstal).
 • 6. Valg af kasser for 2 år (ulige årstal).
 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • 8. Valg af 2 suppleanter.
 • 9. Valg af revisor.
 • 10. Budget og kontingent for det kommende år.
 • 11. Eventuelt.


Ethvert medlem af klubben har adgang til generalforsamlingen. Medlemmer, som ikke er i kontingent-restance har stemmeret.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflertal. Såfremt blot et medlem ønsker det, afholdes skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt blot halvdelen af medlemmerne er fremmødte. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Ved en ekstraordinær generalforsamling, er det det fremmødte antal medlemmer der er beslutningsdygtige.
 
§ 6 Bestyrelsen 
Mellem generalforsamlingerne ledes klubben af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. For valg til bestyrelsen kræves mindst 3 måneders medlemskab.
Valg til bestyrelsen gælder indtil følgende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges først, formanden (lige årstal), dernæst vælges kasseren (ulige årstal) og derefter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen holder møder efter behov. dog min 4 gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang og fordeler selv sine opgaver mellem sine medlemmer.
 
 
§ 7 Sikkerhed på flyvepladsen 
Klubbens medlemmer er forpligtiget til at overholde efterfølgende sikkerhedsregler:
 
 

 • 1.Parkering
  - Biler, motorcykler, knallerter, cykler og lign. må kun parkeres på de anviste pladser.
 • 2 færsel 
  - Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse, er al kørsel på flyvepladsen forbudt. 
  - Unødig færdsel udenfor flyvepladsens område er forbudt 
  - I tilfælde af ude landing skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst muligt hensyn til afgrøder og lign. Evt. erstatningskrav fra naboer i forbindelse med hjemhentning efter ude landing, er klubben uvedkommende.
 • 3. pladsorden
 • - Det er ethvert medlems pligt at sørge for orden på pladsen. Affald af enhver art skal enten nedlægges i de dertil bestemte affaldsbeholdere eller medtages, når pladsen forlades.
 • 4. Ophold 
  - Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af bestyrelsen eller en klubinstruktør anvist sted. Mindre børn skal være under opsyn af voksne. Hunde skal holdes i snor.
 • 5. Radiosikkerhed 
  - Der må kun benyttes radioudstyr på 35MHz eller 2,4 GHz godkendt af telestyrelsen. Sendere og modtagere skal være forsynet med P&T- godkendelsesmærkat eller CE-mærke. 
  - Alle sendere skal være forsynet med korrekt frekvensflag. 
  - Såfremt der er mere end en sender på pladsen, skal frekvenskontroltavlen benyttes. 
  - Det er strengt forbudt at tænde for en sender, der ikke er forsynet med frekvensklemme. 
  - Efter endt flyvning skal senderen slukkes og antennen skydes sammen eller afmonteres. 
  - I forbindelse med kontrol af senderrækkevidde skal senderen forblive på pladsen, mens modellen med modtager bæres ud på afstand. 
  - Tændes en sender uden at være forsynet med frekvensklemme, vil det blive betragtet som en grov regelovertrædelse, som i gentagelsestilfælde kan føre til eksklusion af klubben. 
  - Frekvensklemmen skal sættes tilbage på tavlen inden flyvepladsen forlades.
 • 6 .Flyveregler 
  - Selvstændig flyvning på flyvepladsen må kun udføres af medlemmer med   A eller H  certifikat. 
  - Medlemmer uden A eller H certifikat må kun flyve på flyvepladsen, når de er under opsyn af medlemmer med 
  A eller H certifikat. Dog kan bestyrelsen, når særlige forhold taler herfor, give tilladelse til flyvning, selvom H-certifikat ikke er erhvervet. 
  - Al flyvning skal foregå under nøje iagttagelse af RC-unionens sikkerhedsbestemmelser og Luft-fartlovens regler. 
  - Ethvert klubmedlem har ret og pligt til at påtale forsætlig, uansvarlig flyvning, evt. foretage indberetning til bestyrelsen. Gentagne tilfælde af uansvarlig flyvning kan føre til eksklusion af klubben. 
  - Flyvning i lav højde over tilskuerområde, pilotstandplads samt parkeringsområde og tilkørselsvej er strengt forbudt. 
  - Flyvning uden for det til pladsen knyttede luftrum er ikke tilladt. 
  - Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol, tilskuere og lign. Det er strengt forbudt at starte og lande mod tilskuerområdet, og pilotstandplads. Ved start skal modellen placeres på startbanen og piloter med helikoptere i luften skal gøres opmærksom på, at der startes. 
  - I tilfælde af nødlanding skal piloten ved højt råb gøre andre piloter opmærksom på situationen, således at passende forholdsregler kan tages. 
  - Begyndere må kun flyve under opsyn af en pilot med A eller  H certifikat. Begynderstatus opretholdes indtil A eller H certifikat er erhvervet. 
  - Gæstepiloter må ikke benytte radioanlæg eller foretage flyvning, før et bestyrelsesmedlem eller en klubinstruktør har givet sin tilladelse. Gæstepiloter skal være medlem af RC-unionen og besidde H- certifikat ligesom deres modelhelikopter skal opfylde klubbens bestemmelser m.h.t. radioudstyr, støj og lign. Udenlandske gæstepiloter skal være tilknyttet en national modelflyve-organisation og være i besiddelse af en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring forsynet med udlandspåtegning. 
  - En pilot, som overlader en anden pilot at flyve sin model, kan ikke kræve denne anden pilot til ansvar, såfremt der sker skade på modellen som følge af uheld. 
  - Ved afholdelse af konkurrencer, stævner og lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde. Flyvelederens instrukser skal ubetinget følges. 
  - Såfremt der på pladsen er flere piloter som benytter samme radiofrekvens, skal frekvensen deles ligeligt. En frekvens bør så vidt muligt ikke beslaglægges i mere end ca. 20 min. ad gangen. 
  - Såfremt ovennævnte få regler ikke overholdes risikeres en advarsel og evt. en kortere karantæne. Dette kun af sikkerhedsmæssige årsager.
   -der må kun flyves med helikoptere og fly med elektrisk motor, og må maks. have en egenvægt på 7kg 
  - Såfremt ovennævnte få regler ikke overholdes risikeres en advarsel og evt. en kortere karantæne. Dette kun af sikkerhedsmæssige årsager.

§ 8 Opløsning
Klubben kan kun opløses efter beslutning på en vedtægtsmæssig korrekt indkaldt generalforsamling, hvor forslaget er angivet i indkaldelsen, og med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Den opløsende generalforsamling har pligtig til at overdrage klubbens aktiver til RC-Unionen (landsorganisationen for modelflyvning i Danmark) øremærket til ungdomsarbejde indenfor modelflyvning.
Vedtaget på generalforsamlingen den 10 04 2011