Vedtægter

 

§ 1.     Foreningens navn er: Løgstør Model og Fjernstyrings Klub. Klubben er stiftet i januar 1984 og har hjemsted i Løgstør. Der kan vedtages navne til underafdelinger:            1. HOT WINGS.

§ 2.     Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i RC og MODEL virksomhed, med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement i det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen.       

§ 3.     Både aktive og passive medlemmer kan optages. Medlemmer uden for en radius af 30 km. kan vælge halvt kontingent, uden stemmeret og deltagelse i vigtige møder.

§ 4.      Kontingentet fastsættes af general forsamlingen.

§ 5.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Indkaldelse her til skal ske med 2 ugers varsel.

§ 6.     Generalforsamlingen vælger en hovedbestyrelse for 2 år der består af 3 medlemmer og udvalgsformænd efter behov. Formand lige år. Næst formand og kasserer ulige år. Bestyrelsen har myndighed til den daglig ledelse, desuden vælges en kritisk revisor. Valget foretages hvert år. Der kan ikke brevstemmes, eller med fuldmagt.

§ 7.     Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og næstformand. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Foreningen tegnes ved underskrift af forman og kasserer ved køb, salg og ved optagelse af lån. 

§ 8.     Regnskabsåret er kalenderåret. Kasserer fører regnskabet.

§ 9.     Lovændring kræver 2/3 stemmeflertal af de fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis bestyrelsen ønsker det, eller 60 % af medlemmerne kræver det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 10.   Foreningens ophævelse kræver 3/4 flertal af de fremmødte. Foreningens midler skænkes til almennyttige formål.

 § 11. Piloter der kan starte og lande på egen hånd, skal være medlem af R.C. Unionen, da der er forsikring i medlemskabet.

§ 12.Dagsorden ved generalforsamling:

         Valg af dirigent

         Formandens beretning

         Kasserers beretning

         Behandling af indkomne forslag

         Valg til bestyrelse

         Eventuelt