VEDTÆGTER FOR HJØRRING MODELFLYVEKLUB

§1 Navn og hjemsted
 
Klubbens navn er: Hjørring Modelflyveklub - forkortet "H.M.F".
Hjemstedet er Hjørring Kommune.
Klubben er stiftet 4. marts 1975.
 
 
§2 Formål
 
Klubbens formål er i nærområdet at fremme kendskabet til og interessen for modelflyvning igennem modelbygning, uddannelse, træning, konkurrence, udveksling af erfaringer og hyggeligt samvær. Endvidere gennem fælles oplevelser at skabe gode sociale relationer, social forståelse og et godt kammeratskab medlemmerne imellem.
 
 
§3 Medlemskab af organisationer
 
Klubben er medlem af "Modelflyvning Danmark" og undergivet unionens love og bestemmelser.
 
 
§4 Optagelse af medlemmer - ordensregler
 
Enhver kan optages som senior- passivt- eller juniormedlem i "H.M.F".  Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke fra forældre/værge. En enig bestyrelse kan afslå medlemskab til en ansøger, der tidligere er blevet ekskluderet fra H.M.F. med baggrund i ansøgerens uforenelighed med klubbens formål, virke eller trivsel. Et begrundet afslag gives skriftligt til ansøgeren. Medlemmer fra andre klubber kan optages som medlemmer på særlige vilkår. Disse skal fastlægges i en samarbejdsaftale.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes af generalforsamlingen.
Der kan tegnes særligt familieabonnement efter nærmere regler.
Medlemskab af "modelflyvning Danmark" sker efter gældende regler.
Alle der benytter Hjørring Modelflyveklubs baner og øvrige faciliteter skal overholde klubbens ordens- og sikkerhedsbestemmelser.
Konkurrencer og lign. på flyvepladsen skal godkendes af bestyrelsen og medlemmer i klubben skal informeres.

 
§5 Kontingent
 
Klubbens kontingent og gebyrer fastsættes på generalforsamlingen efter oplæg fra bestyrelsen eller fra indkomne forslag fra medlemmerne, for næste kalenderår. Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent er 5. bankdag i Januar.
Nye medlemmer betaler indmeldelsesgebyr og forholdsmæssigt kontingent det første år. Seniormedlemmer betaler fuldt kontingent.
Juniormedlem : mellem 3 - 18år betaler ½ ordinær kontingent.
Kontingentrestance med mere end 1 måned fører automatisk til udmeldelse, der udsendes rykker 14 dage efter sidste indbetalingsfrist.
Dokumentation for kontingentindbetaling er gyldig som medlemsbevis.
 
 
§6 Udmeldelse og eksklusion
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og er gældende fra årets udgang. Et medlem, der modarbejder klubbens interesser og formål, kan udelukkes. Beslutning om udelukkelse eller karantæne træffes alene af bestyrelsen, men kan kræves forelagt førstkommende generalforsamling. (Dette har ikke udsættende virkning på bortvisningen).
Beslutning om eksklusion skal ske skriftligt.

 
§7 Ordinær generalforsamling
 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Indkaldelse skal ske skriftligt herunder ved mails eller sms. (Disse er kun tænkt som hjælpemidler, påmindelser o.l.) til alle medlemmer, senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden bekendtgøres ved indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. For børn under 12 år udøves stemmeretten ved forældre/værge, idet husstanden maksimalt kan tildeles 1 stemme på denne vis. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde.

 
§8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt
 
 
§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes:
Af bestyrelsen
og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.
 
 
§10 Generalforsamlingens ledelse m, v.
 
Generalforsamlingen vælger en dirigent. Det er dirigentens opgave at lede generalforsamlingen.
De af dirigenten trufne afgørelser kan på forlangende af 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede sættes under afstemning.
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §§ 15 og 16.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, med følgende begrænsninger: Der skal ske skriftlig afstemning og valg når mindst 1 af de fremmødte stemmeberettigede kræver dette.
Der skal tages referat fra enhver generalforsamling, hvoraf trufne afgørelser skal fremgå.
Referatet skal underskrives af dirigenten og bestyrelsen.
Bestyrelsen skal opbevare originale referater. Medlemmer skal informeres senest 1 måned efter generalforsamlingen.
Alle referater indsættes i en forhandlingsbog/hæfte og skal til enhver tid kunne fremvises på
forlangende af medlemmerne.

 
§11 Bestyrelse - valg                                                                                        
  
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, kasserer, flyvepladsleder og sekretær.  
Valg sker for 2 år ad gangen. I ulige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Ved nyvalg af hele bestyrelsen er der nyvalg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer erfter 1 år. Genvalg kan finde sted. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb, indtræder suppleanterne i valgrækkefølge.
(Efter stemmetal). Til bestyrelsen kan vælges klubbens aktive medlemmer, der er fyldt 18 år.

 
§12 Bestyrelse - opgaver
 
Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og skal solidarisk effektuere/igangsætte alle vedtagne forslag inden næste generalforsamling. Bestyrelsen  repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen har en særlig forpligtigelse til at fastsætte regler for flyvepladsens anvendelse, herunder regler for sikkerhed.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening tegner klubben.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at indgå aftaler om sponsorater o.lign. F.eks. ( Fondraising ).
Formanden leder bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden og kan nedsætte særlige udvalg. Udvalgene refererer i alle forhold til bestyrelsen.
Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres referat af møderne. Disse underskrives af bestyrelsen. Originalen opbevares af bestyrelsen. Medlemmerne informeres om indholdet senest 14 dage efter bestyrelsesmødet.

 
§13 Regnskab
 
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
 
Driftsregnskab og status, forsynet med revisors påtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

 
§14 Revision
 
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at regnskabet er ført ordentligt og de angivne beholdninger og værdier er til stede.
Årsregnskabet forsynes med påtegning.
Revisorerne kan foretage uanmeldt eftersyn.

 
§15 Vedtægtsændringer
 
Ændring af vedtægterne kan besluttes på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af' de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Såfremt, der er mindre end 1/3 af medlemmerne til stede, men forslaget godkendes af mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også mere end 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget på denne generalforsamling, er forslaget godkendt, uanset antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 
Vedtægtsændringer træder umiddelbart i kraft efter generalforsamlingens vedtagelse

 
§16 Klubbens ophævelse
 
Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling
med dette ene punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig, såfremt mere end halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Opnås sådant et flertal på generalforsamlingen, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed,
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. formue overdrages til almennyttige/folkeoplysende formål
 
 
Nærværende vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling 10. februar 2014