Bestemmelser for sikkerhed omkring flyvning og ophold i Hjørring Modelflyveklub

 

 

1. Der må alene finde flyvning sted indenfor reglerne af Statens Luftfartsvæsen BL 9-4 af 7. april 1989 vedr. flyvning med modeller under 25 kg. Såfremt en flyveklar model vejer7 kg. og derover kræves særskilt godkendelse.

 

2. Der må flyves indenfor følgende tidsangivelser : Alle uges dage fra 09:00 til 21:00.

 

3. Støjgrænser

Alle former for flyvning skal være støjdæmpet på bedst mulige måde.

Det kan af klubbens bestyrelse blive påpeget hvis et fly vurderes til ikke at være dæmpet på bedst mulig måde.

Hvis et medlem ikke retter de påpegede forhold, indenfor en nærmere angivet tidsperiode, kan bestyrelsen i yderste konsekvens "grounde" det pågældende fly.

 

4. Følgende kan benytte pladsen:

Medlemmer af Hjørring modelflyveklub, der ikke er opført som passive medlemmer. Gæster, der er medlem af anden dansk modelflyveklub og Modelflyvning Danmark, og flyver fra pladsen i en kortere periode.

Udenlandske gæster, der har tegnet særlig ansvarsforsikring for flyvning med modelfly og flyver fra pladsen i en kortere periode.


Bemærk at særlige regler er gældende for flyvning med stormodeller.


Elever der prøveflyver med en instruktør fra Hjørring Modelflyveklub.

Elever skal efter en måneds prøveflyvning indmeldes i klubben.

(Forsikringen dækker ligeledes elever, som op til 3 gange kan foretage prøveflyvninger under ledelse af en instruktør udpeget af en under Modelflyvning Danmark organiseret klub).

 

5. En pilot skal til stadighed være i stand til at styre sit fly på sikker og betryggende vis.

Der stilles følgende minimumskrav ved soloflyvning : A-certifikat eller H certifikat udstedt af Modelflyvning Danmark, eller   Accept fra flyvepladsleder -

Bestyrelsesmedlem efter forevisning af duelighed.

 

6. Flyvning med stormodeller kræver stormodelscertifikat udstedt af Modelflyvning Danmark, og de pågældende fly som indgår under regler for stormodeller skal godkendes særskilt.

Klubben har selv medlemmer som kan udstede stormodelcertifikat, samt godkende det pågældende fly.

 

7. Det er til stadighed pilotens ansvar, at radioudstyr og modelfly er godkendt og i sikker stand for at kunne gennemføre sikker flyvning.

Afprøvning af udstyr skal foretages før hver flyvning.Er piloten i tvivl har han/hun pligt til at konsultere flyvepladslederen eller pladsens sikkerhedsrepræsentanter.

 

8. Sendere:

Alle sendere skal være afmærket med frekvensflag.

Syntesesendere skal altid bruge den tildelte kanal.

Før sendere tændes skal de altid være påmonteret frekvensflag + Frekvensklemme.

Tændte sendere må ikke medbringes på start-/landingsbane for at undgå

intermodulens.

 

9. Flyvepladslederen eller pladsens sikkerhedsrepræsentant kan give en pilot og/eller dennes udstyr flyveforbud på klubbens flyveplads.

 

10. Piloter skal udvise forsigtighed under og omkring modelflyvning.

Dette omfatter bl.a.:

Der skal tages hensyn til andre piloter og gæsters sikkerhed.

Der skal tages et særligt hensyn til mere urutinerede piloter.

Sender tændes kun når nødvendigt og efter, at det er konstateret at andre ikke allerede benytter samme kanal.

Antennen  skal være udfoldet. Er senderen ikke i brug, skal antennen være nedslået.

Motorer må kun startes på standpladser, rullefelter og start-/landingsfelt.

Batterier (drivakku til motor) må ikke tilsluttes udenfor sikkerhedslinjen.

Det anbefales på det kraftigste at der anvendes standere.

Ved start, og trimning af motor m.v. skal modellen fastgøres, så den ikke kan rulle frem.

 

Pilot med sender, skal befinde sig umiddelbart bag eller omkring flyet under og efter start af motor på standplads og under taxi til eller fra start-/landingsbane.

Om nødvendigt skal modellen bæres eller, der skal haves godt fat i hale, for at undgå at piloten mister kontrol (også meget kortvarigt ) over modellen på jorden.

Der må kun befinde sig et fly på rullefelterne af gangen.

Indkommende fly har fortrinsret.

 

Start-landingsfelt må kun betrædes af pilot efter varsling af øvrige piloter, der

har fly i luften. Ved taxi af modelfly ind på start-/landingsfelt, ved start og ved

landing varsles øvrige piloter ligeledes.

Piloter skal under start, flyvning og landing befinde sig i pilotfeltet. Placeringen i pilotfeltet skal være minimum to meter fra rullefeltet, for at sikre fri plads når andre piloter taxier ud/ind.

Pilotfeltet udpeges altid af første pilot, som har et modelfly i luften.

Alle piloter starter og lander i samme retning.

Første pilot i pilotfeltet fastsætter start- og landingsretning.

Der må ikke flyves tæt på tilskuere, og flyvning med retning og med høj

hastighed mod tilskuere bør undgås.

Der må ikke foregå flyvning over pilotfelt, klubhus og parkeringsplads, eller

andre områder hvor mennesker opholder sig.

Der må ikke flyves under arbejde på flyvepladsen.

Dette omfatter også græsslåning og bekæmpelse af muldvarper.

Der må være op til 5 fly i luften samtidig med mindre der er udstedt særskilt

bemyndigelse af flyvepladsleder eller sikkerhedsrepræsentant.

 

11. Sikkerhedslinjen defineres ved hegnet mellem P-plads og flyveplads.

Der er kun adgang til flyvepladsen for piloter med fly på flyvepladsen, eller personer ifølge med en pilot med fly på flyvepladsen samt personer med særlige opgaver på flyvepladsen.

 

12. Formanden er flyvepladsleder. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er

sikkerhedsrepræsentanter.

Det er flyvepladslederens ansvar at gøre klubbens medlemmer opmærksomme på gældende regler, samt at foretage

rettelser/opdateringer.

Flyvepladsleders og sikkerhedsrepræsentanters anvisninger omkring sikkerhedsspørgsmål skal altid følges.

 

                                                    Venlig Hilsen

                                                                  Bestyrelsen

 

 

Opdateret  9/2/2011