Vedtægter

 

Love for Modelflyveklubben COMET.

1.Klubbens navn

Klubbens navn er "Modelflyveklubben COMET"

 2.Formålsparagraf.

Klubbens formål er at fremme interessen for Linestyrede- og Radiostyrede fastvingede modelfly, samt afholde arrangementer og sociale aktiviteter som er knyttet dertil.

3. Klubbens tilhørsforhold.

Klubben er tilknyttet Modelflyvning Danmark og er som sådan underkastet de regler, som dette forbund fastsætter.

4. Medlemmernes pligter

Medlemmet er underlagt de gældende lov- og regelsæt omhandlende modelfly:

                             Klubbens love.

                             Modelflyvning Danmarks regler.

                             FAI's regelsæt.

                             Flyvepladsregler.

                             Luftfartsbestemmelser og lovgivning i øvrigt.

5. Medlemskab.

Klubben er tilknyttet Modelflyvning Danmark og medlemskab af klubben er betinget af medlemskab af Modelflyvning Danmark og derigennem været forsikret.

Medlemskab af klubben er betinget af direkte tilmelding til klubben og er baseret på følgende kriterier:

Medlemmet dokumenterer medlemskab af Modelflyvning Danmark.

Medlemmet anbefales af et andet medlem og optages efter bestyrelsesaccept.

Kontingent til Modelflyvning Danmark betales særskilt.

6. Kontingent

Kontingent opkræves en gang årligt i januar måned og betales via bestyrelsens valgte betalingsmetode - opkrævning udsendes elektronisk - Ved restance udover 2 måneder, slettes medlemmet.

7.  Medlemsret.

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, der modarbejder klubbens interesser. Et sådant medlem er dog berettiget til inden 8 dage efter skriftlig meddelelse om eksklusion, at begære adgang til at forelægge sagen på førstkommende generalforsamling, hvis beslutning om eksklusionen er endelig.

 8.  Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1 februar og skal indvarsles til medlemmerne med 14 dages varsel ved E-Mail, samt på klubbens hjemmeside.

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens forlæggelse af regnskabet.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af aktivitetsniveau og handlingsplaner for det kommende år.

6. Fastlæggelse af indskud, kontingent og budget for det kommende år.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.

8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

Kun personligt fremmødte medlemmer har stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller minimum 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller 1/3 af medlemmerne kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles til medlemmerne med 14 dages varsel ved E-Mail og på klubbens hjemmeside. I indvarslingen skal der meddeles årsag til indkaldelsen, samt en dagsorden.

9. Lovændringer

Ændringer i klubbens love kan kun finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for.

Ændringsforslag skal være indsendt til punkt 4 på dagsordenen og skal være offentliggjort til medlemmerne via E-mail. Lovforslag kan ikke vedtages under Punkt 8, eventuelt.

10.  Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Klubben ledes af en bestyrelse på op til 4 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

I lige år er formand og sekretær på valg og i ulige år er kasserer og et bestyrelsesmedlem på valg. Bestyrelsen konstituerer sig som valgt og kan tildele de øvrige bestyrelsesmedlemmer særlige opgaver.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben.

Der vælges hvert år, på den ordinære generalforsamling 2 suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejde.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder anledning dertil, eller hvis 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Det påhviler bestyrelsen at lede klubbens daglige drift på forsvarlig måde.

Den skal sørge for lovens opretholdelse og forholdet til Modelflyvning Danmark og øvrige modelflyveklubber i flyvepladssamarbejder.

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal af kassereren være afsluttet og i revideret stand forelægges bestyrelsen til godkendelse og derefter forelægges det af bestyrelsen godkendte regnskab, til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Det påhviler bestyrelsen at være bekendt med regnskabet. Kassereren drager omsorg for den daglige driftskonto, der skal holdes på et passende niveau - overskydende midlerindsættes på en anlægskonto, fra hvilken der kun kan hæves af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Klubbens midler skal være anbragt i et velrenommeret pengeinstitut og må ikke gøres til genstand for spekulative tiltag.

11. Klubbens ophør

Beslutning om klubbens ophør eller sammenslutning med en anden klub, kan kun foretages på 2 hinanden følgende - i den anledning indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum og da kun såfremt på begge disse generalforsamlinger 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for.

I tilfælde af klubbens ophør, skal den formue, der er i behold, doneres til modelflyvemæssige formål.

 Godkendt på klubbens ordinære generalforsamling d 30.01.2018

 


                                         Regulations for the modelflyveklubben COMET.

1. The club name. 

The club's name is "Modelflyveklubben COMET"

2. Purpose paragraph.

The purpose of the club is to promote interest in line-controlled and radio controlled fixed wings model airplanes, organize events and social activities which are attached to it.

3. The club's affiliation.

The club is affiliated with Modelflyvning Danmark and is as such subject to the regulations that this federation sets.

4. Medlemmernes pligter 4. Members' duties

The member is subject to the applicable law and regulations regarding model air:

The club's laws.

Modelflyvning Danmarks rules.

FAI's rules.

Airfield rules.

Aviation regulations and legislation in general.

5. Membership.

The club is affiliated with Modelflyvning Danmark and membership of the club is  conditional on membership of Modelflyvning Danmark and thereby been insured.

Membership in the club is conditional on direct subscription to the club and is based on

the following criteria:

The member documents the membership of Modelflyvning Danmark.

The member is recommended by another member and admitted according to board acceptance.

The member pays, upon enrollment, the fixed deposit and annual quota.

Membership to Modelflyvning Danmark is paid separately.

6. Contingent

Quota is charged once a year in January and is paid via   the payment method chosen by the board - collection is sent electronically -

Members in arrears cannot vote at the club's general meeting or   participate in events organized by the club.

In case of arrears beyond 2 months, the member is deleted.

7. Membership.

The Board may at any time exclude members that oppose   the interests of the club.  However, such a member is entitled to within 8 days after a   written notice of exclusion , to request access to submit the case to the first coming general meeting, whose decision on exclusion is final.

8. General assembly.

The General Assembly is the club's supreme authority.

The Annual General Assembly is held every year no later than February 1 and must be reported to the members with 14 days notice by E-Mail , as well as on the club's website.

Agenda:

                   1. First       Choosing a conductor .

                   2. 2nd       Chairman's report.

                   3. Third     The cashier's presentation of the accounts.

                   4th           Suggestions received.

                   5th            Determination of activity level and action plans for the coming year.

                   6th            Determining deposits, subscriptions and budgets for the future year.

                   7th            Election of Board of Directors, deputies and auditor.

                  8th         Optionally.

                 

Received incoming suggestinos must reach the chairman no later than 8 days before  General Assembly date.

Only personally attending members have the right to vote.

Extraordinary general meetings shall be convened, when the Board deems it desirable, or minimum two board members requires it, or 1/3 of the members require it.

Extraordinary general Assembly meeting must be announced to members with 14 days  notice at E-Mail and at the club's website. In the notice there must be the cause of the call , as well as an agenda.

9. Changes in the law

Changes to the club's laws can only be made by a general Assembly resolution,

where at least 2/3 of the represented members vote in favor.

Amendments must be submitted to item 4 on the aggen and must be published to members via email. Bills cannot be adopted under Item 8, if any.

10 . Board of Directors

The board is the club's daily management and represents the club in all circumstances.

The club is led by a board of up to 4 members elected on it ordinary general Assembly for two years at a time.

In even years, the chairman and secretary are on election and in uneven years, cashier and a board member

The Board of Directors constitutes itself elected and can award the other   board members special tasks.

Eligible for the Board' are members who for at least three months has been a member of the club.

Each year , at the annual general Assembly 2   deputies for the board are elected. 

10. The Board's work.

The chairman convenes a board meeting when he finds cause for it,   or if 2 or more directors ask for it.

Board has a quorum when at least three members are present.

All cases are settled by ordinary majority, in the case of a tie, count   the chairman's vote counts twice.

It is the responsibility of the board to manage the club's daily operations in a proper manner.

It must ensure the law's maintenance and the relationship with Modelflyvning Danmark and other model flying clubs in airfield co-operation.

The financial year is the calendar year. The accounts must be completed by the cashier  and in revised condition presented to the Board for approval and then submit to the Board of Directors approved the financial statements for approval at the AGM.

It is the responsibility of the Board of Directors to be familiar with the accounts. The cashier cares for daily operations account to be kept at an appropriate level - excess funds are inserted into a construction account from which only two members of the board can be raised

The club's funds must be placed in a reputable bank and must not be subject to speculative action.

11. Termination of the club

Decisions on club termination or association with another club can only be made at 2 following each other - on that occasion called extraordinary general assembly with at least one month apart and then only if at both of these general meetings have 2/3 of the represented members vote for.

In the event of club termination, the retained assets shall be donated for model aircraft purposes.

 

 Approved at the club's ordinary general meeting on 30 January 2018

If discussions on the translation occur. It is the Danish wording which is valid ;-)