Pladsregler

Fælles flyvepladsregler for RC Ørnene og Modelflyveklubben Comet

Opdateret: marts 2018

Generelt - takt og tone.

Vi dyrker vores hobby for at have det sjovt og dele vores oplevelser med andre.

Der skal derfor tilstræbes en venlig, imødekommende og informativ tone på pladsen, hvor der under stadig hensyntagen til sikkerheden tilstræbes en afslappet stemning.

Selvom pladsen drives af De Fælles Københavnske Modelflyveklubber (DFM), skal det iagttages, at flyvepladsen er udlagt på rekreativt områder, hvor den almindelig færden løbende tiltrækker nysgerrige, såvel som folk der måtte have erhvervet fjernstyringsfartøj, som de måtte ønske at afprøve.

Det er medlemmerne under DFM's pligt og ansvar, at orientere om de fælles Flyvepladsregler og henstille til at de følges, men det er den enkeltes eget ansvar at overholde BL 9.4, lige såvel som det er eget ansvar at være forsikret via Medlemskab af Modelflyvning Danmark eller anden dækkende forsikring.

Ingen medlemmer under DFM har hjemmel til at afvise adgang til brugen af pladsen eller til at bortvise nogen.

Kommunen henviser i øvrigt på sin hjemmeside (www.kk.dk) om benyttelse af modelflyvepladsen.

  1. Tilhørsforhold

1.1.    Pladsen drives og administreres af De Fælles københavnske Modelflyveklubber (DFM)

 Brugsret

2.1.    Der henstilles til at piloter, der benytter pladsen, er medlem af en af de tilknyttede klubber og samtidig medlem af Modelflyvning Danmark.

 Medansvar

3.1.    Det er hvert enkelt pilots eget ansvar at være bekendt med luftfartsbestemmelserne BL 9.4, samt nærværende flyvepladsregler og at overholde dem således, at eventuelle klager til skade for alle bruger af pladsen undgås. Som bruger er du medansvarlig for pladsens bevarelse som modelflyveplads.

  1. Udstyr.

4.1.    Radioudstyr der anvendes på pladsen skal være godkendt til fjernstyring af modelfly-droner eller være CE godkendt.

4.2.    Alle sendere skal være forsynet med frekvensflag påført senderens kanal og nummer og påsat senderens antenne. Undtaget herfor er 2,4 GHz sendere.

 Standplads.

5.1.    Standpladsen skal etableres langs pladsens nordskel eller langs vestskellets nordlige tredjedel som vist på standpladsskitse af 1. juni 2007

5.2.    Pilotfeltet placere lige udenfor standpladsen, og i højre side af den nordlige standplads, og i venstre side af den vestlige standplads som vist på standpladsskitse af 1 juni 2007(se også §7.10).

 Modelflyene.

6.1.    Alle fly der flyves med på pladsen skal overholde Modelflyvning Danmarks generelle specifikationer samt være forsynet med medlemsnummer og/eller ejerens/brugerens navn og adresse.

6.2.    Pladsen er godkendt til flyvning med stormodeller fra 7 kg til max 25 kg. De særlige regler for stormodeller jf. BL 9.4 skal iagttages og overholdes.

6.3.    Flyene skal overholde de gældende støjbestemmelser som angivet i "Støjmåling af RC modelfly".

  1. Flyvning.

7.1.    Inden senderen tændes, påsættes frekvensklemme senderantennen, undtaget herfor er 2,4 GHz sendere.

7.2.    Når senderen ikke anvendes skal denne være slukket og antennen skal være skubbet ned/sammen.

7.3.    Taxikørsel med fly mod standpladsen må ikke foretages nærmere end 5m.

7.4.    Overflyvning af standpladsen, samt personer i terræn, gangsti og linestyringspladsen må ikke finde sted i lav højde.

7.5.    På grund af støjudbredelsen og sikkerheden skal fly med brændstofmotorer udføre flyvningen (bortset fra start og landing) indenfor det angivet luftrum (se tegning af flyveområde af 7. sep. 2000, som bl.a. viser, at der er en afstandsbegrænsning mod vest og nordvest på 200m).

7.6.    Med mindre andet aftales, må der max være 5 fly i luften samtidig.

7.7.    I forbindelse med godkendelse af pladsen blev der sat en højdeservitut på 50 meter for flyvning. Når der observeres "full size" fartøjer i området, skal der udvises agtpågivenhed ved at gå ned i lav højde, og flyves så ingen kan være i tvivl om ens hensigter, og om nødvendigt skal der landes hurtigst muligt.

7.8.    Ved flyvning med helikopter og droner henvises til linestyrings bane. Man bedes respektere evt. stævner og arrangementer.

7.9.    Rævejagt, pylon-race og lignende må kun foretages, når ingen andre fly er i luften.

7.10. Under flyvning med flere fly samtidig, skal piloterne stå i pilotfeltet og advisere klart og tydelig om landing, nødsituationer og om færdsel i området for start og landing.

7.11. Ved stævner og lignende skal der ved indgangen til pladsen anbringes et advarselsskilt med påskrift: "se op, landende fly"

7.12. Benyttede RC sendere på linestyringsbanen må kun være 2,4Ghz eller 27 MHz.

7.13. FPV (First Person View) flyvning kan udføres når der foruden pilotener en sekunderende pilot til stede under hele flyvningen, som uden brug af hjælpemidler skal kunne bevare visuel kontakt med luftfartøjet, således at sekundanten kan overtage luftfartøjets styring og om nødvendigt bringe luftfartøjet til sikker landing. Den sekunderende pilot skal være en person som under FPV flyvning har visuel kontakt til luftfartøjet, og som har de fornødne kundskaber til at overtage føringen af luftfartøjet.

 Generelt.

8.1.    Pladsen skal holdes ren, husk derfor at medtage evt. affald når du går.

8.2.    Cykler, knallerter og trailer m.m. anbringes udenfor eller bag standpladsen.

8.3.    Tilkøring af flymotorer skal finde sted min. 50m fra standpladsen.

 Gæstepiloter.

9.1.    Gæstepiloter fra andre klubber kan benytte pladsen under forudsætning af:

a)    Medlemskab af Modelflyvning Danmark eller tilsvarende udenlandsk organisation.

b)    Bekendtskab og overholdelse af flyvepladsregler og støjreglementet

c)    Nybegyndere tilbydes så vidt mulig træning med instruktør, eller flyvning under instruktørs vejledning.

9.2.    Gæstepiloter uden tilknytning til Modelflyvning Danmark eller DFM gøres opmærksom på flyvepladsreglerne, og på, at manglende forsikring kan medføre betydelig risiko for erstatningsansvar ved såvel person- som materiel skade. Generelt opfordres disse til at tage kontakt til en af klubberne med henblik på at få instruktion og vejledning før flyvning påbegyndes.

 Happy landing - DFMCommon aerodrome rules for RC Ørnene and Modelflyveklubben Comet

Updated : March 2018

In general - etiquette.

We enjoy our hobby to have fun and share our experiences with others.

Therefore, a friendly, welcoming and informative tone must be sought on the square , where the aim is always with safety and a relaxed atmosphere.

Although the site is operated by De Fælles Københavnske Modelflyveklubber (DFM) please note that the airfield is laid on recreational areas where the general whereabouts regularly attracts the curious, as well as people who may have acquired remote vessel, which they want to try.

It is the members of DFM's duty and responsibility to inform about the joint Aerodrome rules and to suggest that they are followed, but it is the individual's own responsibility to comply BL 09.04, as well as it´s one's own responsibility to be insured through Membership Modelflyvning Denmark or other covering insurance.

No members under DFM have the authority to refuse access to the use of the aerodromes or to expel anyone.

The municipality also refers to use of the model airfield on its website ( www.kk.dk )

  1.  Affiliation

1.1. 1.1.  The site is run and managed by  De Fælles københavnske Modelflyveklubber(DFM)

  1.  Occupancy

2.1. 2.1.  It is recommended that pilots who use the site, is a member of one of the affiliated clubs and at the same time a member of Modelflyvning Danmark.

  1.  Co-responsibility

3.1. 3.1.  It is each pilot's own responsibility to be familiar with the aviation regulations BL 9 . 4,  as well as the current aerodrome rules so that any complaints come to the detriment of all users of the space is avoided. As a user, you are co-responsible for the site's preservation as a model airfield.

  1.  Equipment .

4.1. 4.1.  Radio equipment used on the site must be approved for remote control of model drones or be CE approved.

4.2. 4.2.   All the transmitters must be equipped with frequency flag applied to the transmitter's number and channel and applied to the transmitter's antenna. Excluded are 2.4 G H z transmitters.

  Pitch .

5.1. 5.1.  The starting point must be established along the site's northern boundary or along SV northern third, as shown on the stand sketch of 1 June 2007

5.2. 5.2.    The pilot field is located just outside the pitch and on the right side of the north standplads, pitch, and the left side of the western pitch as shown on pages tooth space sketch of 1 June 2007 (see also §7.10).

    The model airplanes .

6.1. 6.1.  All flights flying on the field must comply with the model flying of  Modelflyvning Danmarks general specifications and be provided with membership numbers and / or the name and address of the owner / user.

6.2. 6.2.  The field is approved for flying with large models from 7 kg to max 25 kg.The special rules for large models, see BL 9.4 must be observed and keept.

6.3. 6.3.  The aircraft must comply with the applicable noise regulations as stated i "Støjmåling af RC modelfly".

  1.     Flights .

7.1. 7.1.     Before the transmitter is switched on , the frequency clamp is applied to the transmitter antenna. Does not apply to 2.4 GH z transmitters.

7.2. 7.2.  When the transmitter is not used it must be switched off and the antenna must be pushed down / together.

7.3. 7.3.  Operating/starting models must not be made closer than 5m to the pitch.

7.4. 7.4.  Overflying the pitch, as well as people in the terrain, footpath and control line field must not take place at low altitude.

7.5. 7.5.  Due to the noise propagation and safety, aircraft with combustion motors must perform the flight (except start and landing) within the designated airspace (see drawing of flight area of 7 September 2000, inter alia, show that there is the west and northwest of 200m).

7.6. 7.6.  Unless otherwise agreed , there must only be a maximum of 5 aircraft in the air at the same time.

7.7. 7.7.  In connection with the approval of the site, a height servitude was set på 50 meter for flight. When full-size vessels are observed in the area, caution must be exercised by descending to low altitude, and flying so that no one can question their intentions, and if necessary, landing as soon as possible.

7.8. 7.8.  When flying by helicopter and drones, reference is made to the control line field. Please respect any flyin/competitions/arrangement.

7.9. 7.9.  Fox hunting, pylon race and the like may only be made when no other planes are in the air.

7.10. 7.10. During flight with multiple aircraft simultaneously, the pilots standing in the pilot area must be alert and advise loud and clear on landing, emergencies and traffic in the area for takeoff and landing.

7.11. 7.11.  At competitions and the like, the entrance to the field must have a warning sign with the inscription: "look up, landing aircraft"

7.12. 7.12.  Only RC transmitters with 2.4GHz or 27 MHz. on the control line field  are allowed.

7.13. 7.13.  FPV (First Person View) air can be carried out when the ability as a pilot enes one second end of the pilot is present for the entire flight, which, without the use of aids to be only n e maintain visual contact with the aircraft, so that sekundanten can take over control of the aircraft and, if necessary, bring the aircraft to a safe landing. The second pilot must be a person who has visual contact with the aircraft during FPV flight and who has the necessary knowledge to take over the lead of the aircraft.

     In general .

8.1. 8.1.  The field must be kept clean, so remember to take any waste with you when leaving.

8.2. 8.2.  Bicycles, mopeds and trailers etc. are to be placed outside or behind the pitch.

8.3. 8.3.  Running in engines must take place min. 50m from the pitch.

Guest Pilots .

9.1. 9.1.   Guest pilots from other clubs can use the space provided that:

a) a)        Membership of Modelflyvning Danmark or equivalent to the foreign organization.

b) b)        Familiarity and compliance with aerodrome rules and noise regulations

c) c)         Beginners are offered as far as possible training with instructor or flight under instructor guidance.

9.2. 9.2.  Guest Pilots unconnected to Modelflyvning Danmark or DFM made aware of the airfield rules and that lack of insurance can result in significant risk of liability for both people and property damage. Generally, these are encouraged to contact one of the clubs for instruction and guidance before the flight commences .

  1.     Happy landing - DFM 

 If discussions on the translation occur. It is the Danish wording which is valid ;-)